Процедура за жалби

Тази процедура за жалба е изготвена в съответствие с разпоредбите на Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс и Закон No. 634/1992 Coll., Законът за защита на потребителите, както е изменен (наричан по-долу „Закон“) и се прилага за потребителски стоки (наричани по-долу „Стоки“), за които се упражняват правата на купувача от отговорност за дефекти по време на гаранционния срок (наричани по-долу "Рекламации").

Потребител е всяко лице, което извън обхвата на своята стопанска дейност или извън обхвата на самостоятелно упражняване на професията си сключва договор с предприемач или по друг начин се занимава с него.

Продавач Аз Ing. Roman Škorňák, със седалище на адрес K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Чехия, ЕГН / IČO /: 654 75 054, Данъчен идентификационен номер / DIČ /: CZ7106165550, вписан в Търговския регистър на гр. Острава. Ing. Roman Škorňák е лице, което действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора. Това е предприемач, който директно или чрез други предприемачи доставя на Купувача продукти или предоставя услуги.

Клиент на нашия онлайн магазин е или Потребителят Купувач или Купувачът, който действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора.

ДЕФЕКТИ НА СТОКИ

Продавачът отговаря на потребителя, че артикулът няма дефекти при получаване. По-специално, продавачът е отговорен пред потребителя, че в момента, в който потребителят е поел,

ДЕФЕКТНА СИТУАЦИЯ

Ако артикулът няма посочените по-горе характеристики, потребителят може да поиска и доставка на нов артикул без дефекти, освен ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта, но ако дефектът засяга само част от артикула, потребителят може да поиска само замяна на частта; ако това не е възможно, той може да се откаже от договора.

Въпреки това, ако това е непропорционално поради естеството на дефекта, по-специално ако дефектът може да бъде отстранен без ненужно забавяне, потребителят има право да поиска дефекта да бъде отстранен безплатно.

Потребителят има право да достави нов артикул или да замени част дори и в случай на отстраним дефект, ако не може да използва стоката правилно поради повторение на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти. В този случай потребителят също има право да се откаже от договора.

Ако потребителят не се откаже от договора или не упражни правото си да достави нов артикул без дефекти, да подмени частта му или да поправи артикула, той може да поиска разумна отстъпка. Потребителят има право на разумна отстъпка, дори ако продавачът не може да достави нов артикул без дефекти, да замени частта му или да поправи артикула, както и ако продавачът не отстрани ситуацията в разумен срок или ако организирането на отстраняване би причинило значителни затруднения на потребителите.

Правото на непълно изпълнение не принадлежи на купувача, ако купувачът е знаел преди да приеме вещта, че вещта има недостатък, или ако купувачът сам е причинил дефекта.

СРОКОВЕ

Потребителят има право да упражни правото си на дефект, който възникне в потребителската стока в рамките на двадесет и четири месеца от получаването. Ако дефектът стане очевиден в рамките на шест месеца след получаване, артикулът се счита за дефектен към момента на получаване.

Гаранционният срок започва да тече при получаване на Стоката от Клиента. Гаранционният срок за Потребителя Купувач е 24 месеца, но за Купувача, който действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора, гаранционният срок е само 12 месеца. Гаранционният срок се удължава с времето, за което Стоката е била в гаранционен ремонт. В случай на замяна на Стоката започва да тече нов гаранционен срок.

ДРУГО

Отговорността на продавача за дефекти не се отнася за износване, причинено от нормалната му употреба. Обичайната употреба на дрехи, обувки и други модни аксесоари, например, е износване или повреда на закопчалки, ходове и механизми за закопчаване (цип, катарами, закопчалки, примки). Отговорността на продавача за дефекти не важи за повреди на механизмите, причинени от тяхното неправилно, неправилно или силно закопчаване, затваряне, отваряне, т.е повреда от разкъсване на шевове, подхлъзване или разкъсване на материал и др. пети на подметката при неправилно плъзгане на обувките , бързо изсъхване на кожените обувки при нагряване, неспазване на редовно почистване и смазване с кожени предпазни средства и др. Ако такъв дефект не е докладван и докладван на продавача веднага след като клиентът е поел поръчката (т.е. чрез проверка на стоката от клиента при доставка), се счита, че дефектът е причинен от неправилно използване или. това е износване на нещо за нормална употреба.

Освен това, отговорността на продавача за дефекти не се прилага за артикули, продадени на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за употребяван артикул за дефект, съответстващ на степента на използване или износване, който е имал артикулът при приемането му от купувача, или ако това следва от естеството на артикула.

По искане на потребителя Продавачът е длъжен да предостави на потребителя писмено потвърждение за задълженията, произтичащи от неправилно изпълнение в предвидения от закона размер (гаранционна карта). Ако естеството на вещта го позволява, достатъчно е вместо гаранционната карта, която трябва да съдържа данните като гаранционна карта, на Купувача да издаде доказателство за покупка, съдържащо данните (фактура). Гаранционната карта трябва да съдържа име и фамилия, име или фирмено наименование на Продавача, идентификационен номер, седалище, ако е юридическо лице, или местожителство, ако е физическо лице. Ако е предоставена гаранция, по-дълга от законовата, Продавачът посочва условията и степента на удължаване на гаранцията в гаранционния сертификат.

Потребителят има право да се откаже от договора във всички случаи, предвидени от закона. Оттеглянето е в сила срещу Продавача от момента, в който му бъде връчено изявлението на Купувача за отказ от договора, ако са изпълнени всички необходими законови условия. В случай на отказ от договора, договорът се разваля отначало и страните се задължават да върнат всичко, което са предоставили на негово основание. В случай на разваляне на договора поради упражняване на права, произтичащи от отговорност за дефекти, Купувачът връща предоставеното от Продавача изпълнение, само доколкото е обективно възможно в дадената ситуация.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИ

В случай, че Купувачът упражни правото си да иска отстраняване на дефекти на стоката чрез ремонт и в гаранционната карта, за целите на гаранционния ремонт на Стоката, посоченият предприемач е различен от Продавача, чието седалище или място бизнес е на същото място, както в случая на Продавача или на място по-близо до Купувача Купувачът упражнява правото на гаранционен ремонт при предприемач, посочен в гаранционната карта. Тази информация може да се намери в документа, който замества гаранционната карта.

Купувачът има право да поиска гаранционен ремонт в оторизирани сервизни центрове, чийто списък е приложен към документацията за Стоката, или Продавачът ще го предостави по искане на Купувача.

Рекламациите, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъдат уредени без ненужно забавяне, най-късно до 30 дни от датата на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се договорят за по-дълъг срок. След изтичане на този срок, на Купувача се предоставят същите права, както при съществено нарушение на договора.

Срокът за уреждане на рекламации се спира, ако продавачът не е получил всички документи, необходими за уреждане на рекламацията (части от стоки, други документи и др.). Продавачът е длъжен да поиска допълнителни документи от купувача във възможно най-кратък срок. Срокът спира от тази дата до предаването на исканите документи от купувача.

В ситуации, когато е необходимо да се изпрати Стоката до Продавача или сервизен център, Купувачът в свой интерес съхранява Стоката опакована в подходящ и достатъчно защитен опаковъчен материал, отговарящ на изискванията за транспорт на чупливи Стоки, включително всички аксесоари и маркира пратка с подходящи символи.

Сервизният център ще поиска от купувача да приеме ремонтираната стока, след като рекламацията бъде надлежно уредена.

Правото на предявяване на гаранция отпада при непрофесионален монтаж или непрофесионално пускане в експлоатация на Стоката, както и при непрофесионално боравене, т.е. особено при използване на стоката в условия, които не отговарят на параметрите, посочени в документацията.

При всяко посещение на сервизния техник при купувача е необходимо да се изготви протокол за откритите дефекти и формата за тяхното отстраняване. Без такъв протокол посещението на сервизен техник не се взема предвид.

В случай на отказ от договора за покупка или предоставяне на отстъпка от покупната цена, съответното плащане се връща на Купувача чрез превод по банкова сметка или се предава в брой на касата в седалището на фирмата или на адрес едно от заведенията.

УРЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ ПРОДАВАЧА И КУПУВАЧА

В случай, че възникне потребителски спор между Продавача и Купувача от договора за покупко-продажба или договора за предоставяне на услуги, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие , Купувачът може да направи предложение за извънсъдебно уреждане на такъв спор до определено извънсъдебно уреждане на потребителски спорове.


Централен инспекторат на Чешката търговска инспекция
- отдел ADR Štěpánská 15
120 00 Прага 2

Имейл: adr@coi.cz
Уебсайт: adr.coi.cz

Купувачът може също да използва платформата за онлайн разрешаване на спорове, създадена от Европейската комисия и достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Заключителни разпоредби

Тези правила за жалби влизат в сила на 2.5.2022 г. Запазваме си правото да правим промени в процедурата за оплакване.