Правила и условия

Тези правила и условия важат за покупки в онлайн магазин BG.ATAKT.COM, който се управлява от Ing. Roman Škorňák .

Условията допълнително определят и уточняват правата и задълженията на продавача, който е Ing. Roman Škorňák, със седалище K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Чехия, Личен номер / IČO /: 654 75 054, Данъчен идентификационен номер / DIČ /: CZ7106165550, вписан в Търговския регистър на гр. Острава и купувачът (клиент, потребител).

Всички договорни отношения се сключват в съответствие с правния ред на Чешката република. Ако договарящата страна е потребител, отношенията, неуредени от търговските условия, се уреждат от Гражданския кодекс (№ 89/2012 Coll.) и Закона за защита на потребителите (No. 634/1992 Coll.). Ако договарящата страна не е потребителят, отношенията, неуредени от търговските условия, се уреждат от Гражданския кодекс (№ 89/2012 Coll.).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продавачът е Ing. Roman Škorňák, със седалище на адрес K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Чехия, Идентификационен номер на лицето / IČO /: 654 75 054, Данъчен идентификационен номер / DIČ /: CZ7106165550, вписан в търговския регистър на Град Острава. Ing. Roman Škorňák лице, което действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора. Това е предприемач, който директно или чрез други предприемачи доставя на купувача продукти или предоставя услуги. Условията също така регламентират правата и задълженията на участниците в договора за покупка, сключен от разстояние чрез сървъра BG.ATAKT.COM и всички негови отдели между продавача: "Бизнес партньор Ing. Roman Škorňák" и купувачът. „Бизнес партньор на Ing. Roman Škorňák“, наричан по-долу „Бизнес партньор“ или също „Доставчик“ е договорен доставчик на онлайн магазин, който директно продава стоки на купувача чрез сървъра BG.ATAKT.COM. В този случай бизнес партньорът осигурява пълната доставка на стоката до купувача и впоследствие решава всички бизнес изисквания, произтичащи от тези условия. В такъв случай се сключва договор за покупко-продажба между: продавача "Бизнес партньор" и купувача, където "Ing. Roman Škorňák" е посредник в търговията. Бизнес партньорът винаги е посочен в поръчката (в раздел "ДОСТАВЧИК"), която е неразделна част от установените бизнес отношения. Бизнес партньорът е отговорен и за предоставената информация за стоките на сървъра BG.ATAKT.COM. което е неразделна част от установените бизнес отношения. Бизнес партньорът е отговорен и за предоставената информация за стоките на сървъра BG.ATAKT.COM. което е неразделна част от установените бизнес отношения. Бизнес партньорът е отговорен и за предоставената информация за стоките на сървъра BG.ATAKT.COM.

Клиентът на нашия онлайн магазин е купувачът . Поради действащата законова уредба се прави разлика между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

Купувач-потребител или просто потребител е всяко лице, което извън обхвата на своята стопанска дейност или извън обхвата на самостоятелно упражняване на професията си сключва договор с предприемач или по друг начин се занимава с него.

Купувач, който не е потребител, е предприемач. За предприемач се счита и всяко лице, което сключва договори, свързани със собствената му стопанска, производствена или подобна дейност или при самостоятелно упражняване на професията му, или лице, което действа от името или за сметка на предприемача.

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

Ако купувачът е потребител, предложението за сключване на договор за покупка (оферта) е поставянето на предлаганите стоки от доставчика на сайта, договорът за покупка се създава чрез изпращане на поръчката от купувача - потребителя и приемане на поръчка от доставчика. Доставчикът незабавно ще потвърди това приемане на купувача чрез информационен имейл на посочения имейл, но това потвърждение не засяга сключването на договора. Полученият договор (включително договорената цена) може да бъде променен или прекратен само по споразумение на страните или на законно основание.

Преди да изпрати поръчката до продавача, купувачът има право да провери и промени данните, които купувачът е въвел в поръчката, дори по отношение на способността на купувача да открива и коригира грешки, допуснати при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача, като щракне върху бутона „Завършване на поръчката“.

Ако купувачът не е потребител, предложението за сключване на договор за покупко-продажба е изпратена поръчка на стока от купувача, а самият договор за покупка се сключва в момента на доставка на обвързващото съгласие на продавача на купувача с това предложение.

Със сключването на договора за покупка купувачът потвърждава, че е прочел тези условия, включително процедурата за рекламация , и че е съгласен с тях. Купувачът е достатъчно информиран за тези условия и процедурата по рекламация преди реалното изпълнение на поръчката и има възможност да се запознае с тях.

Срокът за уреждане на рекламации се спира, ако продавачът не е получил всички документи, необходими за уреждане на рекламацията (части от стоки, други документи и др.). Продавачът е длъжен да поиска допълнителни документи от купувача във възможно най-кратък срок. Срокът спира от тази дата до предаването на исканите документи от купувача.

Освен всичко друго, продавачът си запазва правото да анулира поръчката или част от нея преди и след сключване на договора за покупко-продажба, въз основа на споразумение с купувача, в следните случаи: стоката вече не се произвежда или доставя или цената на доставчика е нараснала се промени значително. Ако Купувачът вече е платил част или цялата покупна цена, тази сума ще бъде преведена обратно в неговата сметка или адрес и Договорът за покупка няма да бъде сключен.

Подаръци, които се предоставят напълно безплатно, не могат да бъдат обект на никакви права на потребителите. Такива стоки отговарят на условията на Договора за дарение и на всички стандарти съгласно действащото законодателство на Чешката република.

ДЕФЕКТНИ ПРАВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата, произтичащи от неправилно изпълнение, се уреждат от съответните общообвързващи разпоредби (особено разпоредбите на раздели 1914 до 1925, раздели 2099 до 2117 и раздели от 2161 до 2174 от Закон № 89/201 ., Гражданския кодекс).

Продавачът отговаря на потребителя, че артикулът няма дефекти при получаване. По-специално, продавачът е отговорен пред потребителя, че в момента, в който потребителят е поел,

Ако артикулът няма посочените по-горе характеристики, потребителят може да поиска и доставка на нов артикул без дефекти, освен ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта, но ако дефектът засяга само част от артикула, потребителят може да поиска само замяна на частта; ако това не е възможно, той може да се откаже от договора. Въпреки това, ако това е непропорционално поради естеството на дефекта, по-специално ако дефектът може да бъде отстранен без ненужно забавяне, потребителят има право да поиска дефекта да бъде отстранен безплатно. Потребителят има право да достави нов артикул или да замени част дори и в случай на отстраним дефект, ако не може да използва стоката правилно поради повторение на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти. В този случай потребителят също има право да се откаже от договора.

Ако потребителят не се откаже от договора или не упражни правото си да достави нов артикул без дефекти, да подмени частта му или да поправи артикула, той може да поиска разумна отстъпка. Потребителят има право на разумна отстъпка, дори ако продавачът не може да достави нов артикул без дефекти, да замени частта му или да поправи артикула, както и ако продавачът не отстрани ситуацията в разумен срок или ако организирането на отстраняване би причинило значителни затруднения на потребителите.

Правото на непълно изпълнение не принадлежи на купувача, ако купувачът е знаел преди да приеме вещта, че вещта има недостатък, или ако купувачът сам е причинил дефекта.

Потребителят има право да упражни правото си на дефект, който възникне в потребителската стока в рамките на двадесет и четири месеца от получаването.

Отговорност на продавача за дефектине се отнася за износване, причинено от нормалната му употреба . Обичайната употреба на дрехи, обувки и други модни аксесоари, например, е износване или повреда на закопчалки, ходове и механизми за закопчаване (цип, катарами, закопчалки, примки). Отговорността на продавача за дефекти не се отнася заповреда на посочените механизми, причинена от тяхното неправилно, неподходящо или силно закопчаване, затваряне, отваряне означава повреда от разкъсване на шевове, подхлъзване или разкъсване на материал и др. При обувките това е например стъпване на подметки, разкъсване на език или връзки, ако е така дефект не е докладван и докладван на продавача веднага след като клиентът е поел поръчката (т.е. чрез проверка на стоката от клиента при доставка), се приема, че дефектът е причинен от неправилна употреба или това е износване на нещо за нормална употреба.

В други случаи (освен дефектите, причинени на артикула от нормалната му употреба, спомената по-горе), ако дефектът стане очевиден в рамките на шест месеца от получаването, се счита, че артикулът е бил дефектен към момента на получаване.

Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат уредени с процедурата за рекламация на продавача.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА

Ако договорът за покупка е сключен чрез комуникация от разстояние (в онлайн магазина), потребителят има право в съответствие с § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, правото да се откаже от договора без да посочва причина в рамките на 14 дни от получаването. на стоките няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок тече от датата на получаване на последната доставка на стоката). Отказ от договора за покупка трябва да бъде изпратен на продавача в срока, посочен в предходното изречение.

В случай, че потребителят желае да се откаже от договора в рамките на 14 дни, той се свързва с продавача и за предпочитане заявява писмено, че се отказва от договора, като в идеалния случай посочва номера на поръчката, датата на покупка и номера на сметката за възстановяване. Забележка: Парите могат да бъдат върнати и в брой в централата на компанията или в помещенията на продавача.

За да се откаже от договора за покупка, потребителят може да използва и образеца на формуляр , предоставен от продавача, който представлява приложение към тези условия. Отказ от договора за покупка може да бъде изпратен от потребителя на адреса на офиса на продавача или на имейл адреса на продавача info@msbox.cz .

В случай, че купувачът се откаже от договора по предходните параграфи, продавачът ще върне получените от купувача средства (с изключение на сумата, представляваща допълнителни разходи за доставка, възникнали в резултат на избрания от купувача начин на доставка, който е различен от най-евтиният стандартен метод за доставка, предлаган от продавача) до 14 дни от оттеглянето на договора за покупка от купувача, по същия начин, както продавачът е получил от купувача, освен ако купувачът не посочи друго. Продавачът също така има право да върне изпълнението, предоставено от купувача при връщане на стоката на купувача или по друг начин, ако купувачът се съгласи и купувачът не понася допълнителни разходи. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да върне стоката или да докаже, че

Разпоредбите на Закона за отказ от договора в 14-дневен срок обаче не могат да се разбират като възможност за безплатен заем на стоки. В случай на упражняване на правото на отказ от договора в 14-дневен срок от поемане на изпълнението, потребителят трябва да издаде на продавача в 14-дневен срок от отказ от договора всичко, което е получил въз основа на договора за покупка. Ако това вече не е възможно (напр. междувременно стоките са били унищожени или консумирани), потребителят трябва да предостави парична компенсация в замяна на това, което вече не може да бъде издадено. Ако върнатата стока е само частично повредена, продавачът може да иска обезщетение от потребителя и да прихване вземането си срещу върнатата покупна цена. В такъв случай продавачът е длъжен да докаже щетата. В този случай продавачът връща на потребителя само намалената покупна цена.

Продавачът може да компенсира действителните разходи, направени при връщането на стоката, срещу покупната цена, която трябва да бъде върната на купувача.

Потребителят няма право да се откаже от договора в съответствие с разпоредбите на раздел 1837 от Гражданския кодекс, по-специално в случай на договори:

Допълнителна информация относно оттеглянето на потребителя в рамките на 14-дневния период е достъпна на уебсайта на продавача.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката за стоки, обозначени с термина "В момента не е наличен", ако стоката вече не може да бъде доставена или заменена с друг модел или ако цената й се е променила значително и клиентът не приеме това преди договора за покупка . Продавачът информира клиента за тази ситуация. Ако част или цялата поръчка е платена, на клиента ще бъде възстановена сумата.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Специфичните условия и възможности за плащане и транспортни методи са описани по-подробно на страницата за начини на плащане и транспорт .

Стоката остава собственост на продавача до пълното плащане и приемане, но рискът от повреда на стоката преминава върху купувача.

Информацията за плащане на Купувача не може да бъде променена със задна дата след изпращане на поръчката.

Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача и в същото време е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда, най-късно до 48 часа.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информацията за клиентите се съхранява в съответствие с приложимите закони на Чешката република, по-специално Закона за защита на личните данни № 101/2000 Coll. както е изменено с последващи изменения и наредби. Със сключването на договора купувачът се съгласява с обработването и събирането на личните му данни в базата данни на продавача след успешното изпълнение на договора, до писменото му изразяване на несъгласие с тази обработка.

Купувачът има право на достъп до личните си данни, правото да ги коригира, включително други законови права върху тези данни. Личните данни могат да бъдат премахнати от базата данни въз основа на писмено искане от страна на клиента. Личните данни на клиентите са напълно защитени срещу злоупотреба. Доставчикът не предава лични данни на клиента на друго лице. Изключение правят външни превозвачи, на които се прехвърлят лични данни на клиентите в минималния размер, необходим за доставката на стоки.

Индивидуалните договори се архивират от оператора след сключването им, в електронен вид и са достъпни само за оператора на магазина.

Условията за защита на личните данни са описани на страницата за защита на личните данни .

ПРИЕМАНЕ ОБРАТНО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Продавачът осигурява обратното вземане на електрическо оборудване от домакинствата и разделно събиране на електрически отпадъци, батерии и акумулатори, в съответствие с приложимото законодателство. Клиентът има право да върне старото електрическо оборудване при закупуване на ново подобно електрическо оборудване, или батерии или акумулатори в някой от магазините на продавача. Адресите на тези магазини са посочени в контактите на продавача на този уебсайт.

Клиентът също така има право да предаде електрическо оборудване, електрически отпадъци или батерии или акумулатори в пунктовете за събиране на RETELA, sro, посочени на уебсайта му. На тези страници са изброени също отрицателните ефекти на веществата, използвани в батериите или акумулаторите, както и графични символи за разделно събиране, информация за това как да се извършва разделно събиране и неговото значение. Клиентът също така има право да върне електрическо оборудване, електрически отпадъци или батерии или акумулатори в събирателни пунктове, предназначени за събиране на такива отпадъци в съответната община.

Продавачът също така осигурява безплатно вземане на електрическо оборудване от домакинствата директно в домакинството, ако клиентът поръча стоки от подобен вид и употреба. Връщането важи за електрическо оборудване в брой, съответстващ на поръчаната стока.

Електрическото оборудване, електрическите отпадъци, батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят със смесени отпадъци, а трябва да се изхвърлят на определени пунктове за събиране, т.е. събирателни пунктове или събирателни пунктове, като тези, изброени по-горе. Тези съоръжения и отпадъци ще се използват допълнително за производството на нови съоръжения. Опасните и вредни вещества от тези устройства и отпадъци могат да навредят на околната среда или човешкото здраве.

РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се поемат от самия купувач.

УРЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ ПРОДАВАЧА И КУПУВАЧА

В случай, че възникне потребителски спор между Продавача и Купувача от договора за покупко-продажба или договора за предоставяне на услуги, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие , Купувачът може да направи предложение за извънсъдебно уреждане на такъв спор до определено извънсъдебно уреждане на потребителски спорове.


Централен инспекторат на Чешката търговска инспекция - отдел ADR
Štěpánská 15
120 00 Прага 2

Имейл: adr@coi.cz
Уебсайт: adr.coi.cz

Купувачът може също да използва платформата за онлайн разрешаване на спорове, създадена от Европейската комисия и достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Продавачът обработва жалби на потребителите чрез формата за контакт или имейл адреса info@msbox.cz . Продавачът ще изпрати информация за уреждането на жалбата на купувача на имейл адреса на купувача.

Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Лицензионният контрол се извършва от съответната лицензионна служба в рамките на нейната компетентност. Службата за защита на личните данни осъществява надзор в областта на защитата на личните данни. Чешката търговска инспекция в ограничена степен контролира спазването на Закон № 634/1992 Coll. за защита на потребителите, както е изменен.

Тези условия са валидни, както е посочено на уебсайта на продавача, в деня на сключване на договора за покупка. След потвърждението й поръчката на потребителя се архивира като сключен договор между купувача и продавача с цел нейното изпълнение и по-нататъшно записване, като статусът й е достъпен за купувача. Договорът може да бъде сключен на чешки език или на други езици, освен ако това не е причината за невъзможността за сключването му. С покупката клиентът се съгласява с изпращането на търговски съобщения.

Тези условия позволяват на потребителя да ги архивира и възпроизвежда. В момента на сключване на договора за покупко-продажба, купувачът приема всички клаузи на общите условия за валидни в деня на изпращане на поръчката, включително цената на поръчаната стока, посочена в потвърдената поръчка, освен ако е доказано друго уговорено в конкретен случай .

Тези условия влизат в сила от 2.5. 2022 г